Z Ministerstwa Zdrowia otrzymaliśmy zaproszenie do wyrażenia opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, wraz z uzasadnieniem, załącznikiem  i oceną skutków regulacji (OSR). Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

Ministerstwo Zdrowia w piśmie kierującym projekt do konsultacji  zwróciło się z prośbą o zgłoszenie uwag w terminie do dnia 29 listopada 2019 r. Jednocześnie informując, że skrócenie terminu konsultacji jest uzasadnione koniecznością zastąpienia dotychczasowych przepisów wykonawczych, które zostały uchylone przez ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usługi sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

MZ zaznaczyło również,  że niezgłoszenie uwag w podanym terminie zostanie potraktowane jako rezygnacja z przedstawienia stanowiska i akceptacja projektu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag do projektu. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 26 listopada 2019 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 28 listopada 2019 roku zostało przekazane do Ministerstwa Cyfryzacji. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.