Z Ministerstwa Środowiska (MŚ) otrzymaliśmy zaproszenie do wyrażenia opinii dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów wraz z uzasadnieniem  i oceną skutków regulacji (OSR). Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL). W związku z powyższym prosimy uprzejmie wszystkich zainteresowanych o przesyłanie uwag i komentarzy w terminie do 21 listopada 2019 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace będą prowadzone w ramach Komitetu Końca Życia Produktu (KKŻP) działającego w naszej Izbie.
Projektowane rozporządzenie stanowi kontynuację dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923) i w sposób analogiczny określa katalog odpadów ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych. Rozporządzenie nie dokonuje znacznych zmian w katalogu odpadów w stosunku do obowiązującego rozporządzenia.
W projekcie rozporządzenia termin wejścia w życie przepisów określono po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.