Prekonsultacje w zakresie nadzoru rynku i oceny zgodności

| in KGI, Konsultacje zakończone, KPP, SPAE|

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) poinformowało KIGEiT o prekonsultacjach, które mają na celu poznanie oczekiwanych kierunków zmian systemowych polskiego prawodawstwa dotyczącego oceny zgodności i nadzoru wprowadzanych do obrotu produktów nieżywnościowych.

Zagadnienia objęte prekonsultacjami:

  • przyporządkowania organów odpowiedzialnych za nadzór spełniania przez produkty określonych prawem wymagań, współpracy oraz sposobu prowadzenia przez te organy kontroli i innych działań nadzorczych;
  • dostosowania prawodawstwa krajowego do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów;
  • zidentyfikowania przepisów prawa krajowego dotyczących akredytacji prowadzonej w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu wymagających zmiany.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania opinii i uwag w powyższych kwestiach do dnia 6 grudnia 2019 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Producentów Aparatury Elektrycznej (SPAE).