Izba została poinformowana, że w Ministerstwie Cyfryzacji (MC) trwają obecnie prace nad nowymi regulacjami z zakresu łączności elektronicznej, które mają na celu wdrożenie postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej.

Jak wskazuje Ministerstwo Cyfryzacji prowadzone prace wymagają nie tylko analiz w zakresie sposobu wdrożenia prawa unijnego do polskiego porządku prawnego, ale wiążą się również z koniecznością rozważenia zasadności pozostawienia, przekształcenia lub uzupełnienia rozwiązań prawnych funkcjonujących obecnie na gruncie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018, poz. 1954, z późn zm.) oraz ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usługi sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 poz. 2062, z późn.zm.).

Biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania niektórych obowiązujących rozwiązań prawnych z zakresu telekomunikacji oraz wprowadzenia rozwiązań nieujętych w Kodeksie, MC zwróciło się do Izby z prośbą o wskazanie obszarów, zagadnień lub konkretnych przepisów, które powinny zostać umieszczone, zmienione lub poprawione w ramach tworzonych nowych regulacji z zakresu łączności elektronicznej. Przesłane propozycje mogą okazać się pomocne przy tworzeniu nowych przepisów dotyczących łączności elektronicznej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ww. kwestii wraz z uzasadnieniem. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 20 listopada 2019 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 22 listopada 2019 roku zostało przekazane do Ministerstwa Cyfryzacji. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.