Do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym zwróciła się firma niemiecka w sprawie interpretacji „usługi polegającej całkowicie lub częściowo na przekazywaniu sygnałów w sieciach łączności elektronicznej” z art. 2 lit. c) dyrektywy ramowej 2002/21/WE oraz interpretacji określenia „zazwyczaj świadczonej za wynagrodzeniem” z art. 2 lit. c) dyrektywy ramowej 2002/21/WE.

Zgodnie z sentencją ETS artykuł 2 lit. c) dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywy ramowej), zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r., należy interpretować w ten sposób, że usługa internetowej poczty elektronicznej nieobejmująca dostępu do Internetu, taka jak usługa Gmail świadczona przez spółkę Google, nie polega całkowicie lub głównie na przekazywaniu sygnałów w sieciach łączności elektronicznej, a zatem nie stanowi „usługi łączności elektronicznej” w rozumieniu tego przepisu. Treść wyroku znajdą Państwo zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim.