Z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) otrzymaliśmy zaproszenie do wyrażenia opinii dotyczącej projektu ustawy o wzajemnym uznawaniu towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim wraz z uzasadnieniem  i oceną skutków regulacji (OSR). Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL). W związku z powyższym prosimy uprzejmie wszystkich zainteresowanych o przesyłanie uwag i komentarzy w terminie do 16 października 2019 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace nad zbieraniem uwag i komentarzy  prowadzone są w ramach Komitetu Polityki Handlowej (KPH) działającego w naszej Izbie.
Planowany termin przyjęcia projektu to IV kwartał 2019 roku. Projekt ustawy ma służyć wykonalności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008które ma wzmocnić funkcjonowanie Rynku Wewnętrznego UE, przyczynić się do znoszenia barier w swobodnym przepływie towarów poprzez poprawę i skuteczniejsze funkcjonowanie zasady wzajemnego uznawania w obszarze niezharmonizowanym i częściowo zharmonizowanym. Służyć temu mają następujące rozwiązania zawarte w rozporządzeniu 2019/515:
  • ujednolicone procedury oceny towarów, dobrowolne oświadczenie o zgodnym z prawem wprowadzeniu towarów do obrotu (tzw. „Oświadczeniem o wzajemnym uznawaniu”),
  • funkcjonowanie Punktów Kontaktowych ds. Produktów (PCP) – jako instrument wsparcia dla przedsiębiorców,
  • a także nowa ścieżka pozasądowego rozwiązywania problemów w ramach sieci SOLVIT.
Projekt ustawy określa krajowe organy odpowiedzialne za wykonanie rozporządzenia oraz określa sankcje na wypadek naruszenia postanowień rozporządzenia.