Przypominamy, że w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw zobowiązującej przedsiębiorstwo wykonujące działalność w zakresie obrotu energią elektryczną (art. 7b ust. 6) do potwierdzania w terminie 14 dni od dnia wystąpienia o potwierdzenie tych danych przez zarządcę rozliczeń cen za pomocą środków komunikacji elektronicznej danych dotyczących wolumenu sprzedanej przedsiębiorcom będącym odbiorcami końcowymi innymi niż wskazani w art. 5 ust. 1a Ustawy energii elektrycznej za okres wskazany we wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 4a Ustawy, oraz w celu zapewnienia prawidłowości współpracy w tym zakresie.

Od Zarządcy Rozliczeń otrzymaliśmy „Instrukcję potwierdzania wolumenu energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie (pomoc de minimis).” Instrukcja została również zamieszczona na stronie internetowej Zarządcy. Zainteresowanych zachęcamy do jak najszybszego przesłanie na adres fwrc.rejestracja@zrsa.com.pl po uprzednim wypełnieniu i opatrzeniu elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione do reprezentacji właściwego przedsiębiorstwa obrotu Karty Sprzedawcy.