Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynęło do Izby zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030.

Projekt zakłada trzy cele szczegółowe „Strategii  Rozwoju Kapitału Społecznego 2030„, które  obejmują:

  1. Zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne poprzez: usprawnienie mechanizmów wspierania i współpracy instytucji publicznych z obywatelami, Rozwój i wzmacnianie zorganizowanych form aktywności obywatelskiej.
  2. Wzmacnianie roli kultury w budowaniu tożsamości i postaw obywatelskich poprzez: tworzenie warunków oraz budowanie kompetencji dla wzmacniania uczestnictwa w kulturze,   ochronę dziedzictwa kulturowego oraz gromadzenie i zachowywanie dzieł kultury, digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja i udostępnianie dóbr kultury, umacnianie tożsamości i postaw obywatelskich przez kulturę, wzmocnienie promocji kultury polskiej za granicą.
  3. Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju przez sektory kultury i kreatywne poprzez: wzrost udziału sektorów kreatywnych w rozwoju gospodarczym kraju, rozwój kompetencji zawodowych na potrzeby branż kreatywnych, wzmocnienie potencjału kreatywnego społeczeństwa.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania uwag (formularz) do powyższego projektu w wersji edytowalnej do dnia 20 września 2019 r. na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Komitetu Gospodarki Innowacyjnej (KGI).