Z Ministerstwa Cyfryzacji wpłynęło do Izby zaproszenie do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

Projektowane rozporządzenie nowelizuje obowiązujące od 4 lat rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, stanowiące podstawę udzielania pomocy publicznej w ramach dofinansowania przyznawanego projektom budowy sieci szerokopasmowych ze środków I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (POPC).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania uwag do powyższego projektu w wersji edytowalnej do dnia 13 września 2019 r. na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT) działającej w naszej Izbie.


Wyniki konsultacji: KIGEiT nie zgłosiła uwag.