Z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii otrzymaliśmy do zaopiniowania dwa projekty rozporządzeń:

  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy są jednym z dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami. Dokumenty te stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości. Pgw stanowią podstawę do podejmowania działań mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wód zależnych, poprawę stanu zasobów wodnych i możliwości korzystania z wód, zmniejszenie ilości wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji mogących negatywnie oddziaływać na wody. Dokumenty te, jak również wszystkie dokumentacje niezbędne dla ich zrealizowania opracowywane są zgodnie z RDW, w cyklach sześcioletnich. Istotą rozwiązań ujętych w projekcie rozporządzenia jest określenie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.
  • Projekt rozporządzenia MGMiŻŚ w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Projekt ten wprowadza, na podstawie aktualnej wiedzy, uzupełnienia w zakresie wartości wskaźników granicznych dla jednolitych części wód oraz doprecyzowaniu uległ sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości wód powierzchniowych w odniesieniu do klasyfikacji elementów biologicznych i fizykochemicznych. Pozwoli to na prawidłowe i przejrzyste sporządzenie oceny stanu wód.

Pozornie może się wydawać, że rozporządzenie to nie dotyczy podmiotów odprowadzających ścieki do wód, ponieważ wymagania dla ścieków reguluje inne rozporządzenie, jednak jego zapisy mogą stanowić poważne ograniczenie przy uzyskiwaniu pozwoleń wodnoprawnych lub zintegrowanych, a tym samym mogą mieć wpływ na Państwa bieżącą działalność. ,

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie uwag do projektów rozporządzeń na adres poczty elektronicznej w terminie do 26 lipca 2019 roku. Prace będą prowadzone w ramach Komitetu Końca Życia Produktu (KKŻP) działającego w naszej Izbie.