Izba otrzymała zaproszenie z Ministerstwa Energii do konsultacji projektu rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji (OSR) ws. szczegółowych warunków udzielania oraz rozliczania wsparcia udzielonego osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL).
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej na zakup pojazdów ma na celu określenie zasad udzielania oraz rozliczania wsparcia przewidzianego w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Wsparcie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej udzielane będzie na wniosek, w trybie ciągłym do momentu wyczerpania alokacji przewidzianej dla tego działania na dany rok. Oznacza to, że wsparcie udzielane będzie bez konkursu, co zdecydowanie ułatwi dostępność pojazdów elektrycznych i napędzanych wodorem dla wielu obywateli Polski. Ministerstwo brak uwag traktuje jako akceptację projektu rozporządzenia.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 18 lipca 2019 roku do godziny 16:00, na adres poczty elektronicznej naszej Izby. Prace będą prowadzone w ramach Sekcji Energetyki i Paliw (SEiP) działającej w naszej Izbie.


Wyniki konsultacji: KIGEiT nie zgłosiła uwag.