28 maja 2019 odbyło się spotkanie Grupy WP3 projektu DIGINNO (Digital Innovation Network), w którym uczestniczyli przedstawiciele  Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji będącej partnerem projektu. Cztery zespoły Grupy WP3 zajmują się wybranymi  w pierwszym etapie projektu cyfrowymi transgranicznymi usługami publicznymi:

  1. elektronicznym listem przewozowym (eCRM),
  2. rejestracją firmy ze zintegrowanym systemem eIDAS (identyfikacja elektroniczna i usług zaufania)
  3. elektronicznym paragonem (e-paragon)
  4. transgraniczną weryfikację tożsamości klienta KYC (know your customer).

Spotkanie wiązało się z zakończeniem kolejnego etapu prac, którego wynikiem było powstanie koncepcji „to be”, czyli uzgodnieniem docelowego rozwiązania dla poszczególnych e-usług   z uwzględnieniem potrzeb i wymagań uczestniczących w projekcie krajów.

Pierwszym punktem spotkania było krótkie przedstawienie przyjętych rozwiązań dla poszczególnych e-usług. Prezentacje zawierały informacje poczynając od podstawowych – w tym definicje usług, ich znaczenie, korzyści z ich stosowania, bariery – poprzez przebieg procesu dochodzenia do rozwiązania (stan aktualny, konieczne zmiany, stan docelowy, partnerzy, interesariusze) i prowadziły do omówienia ostatecznej koncepcji z uwzględnieniem strony technicznej, prawnej i organizacyjnej. Zaprezentowano też dalsze, planowane kroki.

Kolejnym punktem programu było szkolenie „Czym jest tworzenie prototypów?” będące wprowadzeniem do projektowania – od powstania pomysłu do produktu. Obejmowało podstawy podejmowania decyzji projektowych, ewaluacji pomysłu, badania rynku, potrzeb klienta, wytłumaczenie pojęcia prototypu i celu tworzenia go, uświadomienie wagi precyzyjnego i jednoznacznego określenia produktu i jego funkcjonalności przez wszystkie zainteresowane strony,  znaczenie i zasady testowania oraz korzyści z tworzenia prototypów.

Końcowym tematem było omówienie i przedyskutowanie zagadnień związanych z planowanym projektem „DIGINNO – proto”, czyli stworzenie prototypu jednego z czterech  rozwiązań (lub jego fragmentu) wypracowanych przez zespoły WP3. Obecnie najpilniejszym  jest opracowanie zasad wyboru e-usługi do prototypowania. Dyskutowano też nad tym czym jest prototyp. Konieczne jest dokładne określenie co obejmuje to pojęcie, ponieważ różnie je rozumiano.

Spotkanie zakończono krótkim omówieniem kolejnego etapu – działań związanych z opracowaniem – w oparciu o doświadczenia z prac zespołów grupy WP3 – zaleceń dotyczących polityki tworzenia wspólnego rynku cyfrowego w Regionie Morza Bałtyckiego.