W dniu 23 kwietnia 2019 r. nasza Izba przesłała do Ministerstwa Energii wystąpienie w którym zwraca się z prośbą o informacje dotyczące prac nad rozporządzeniem ws. zasad udzielania rekompensat w związku z zamrożeniem stawek sprzedaży energii elektrycznej oraz apeluje o niezwłoczne wydanie rozporządzenia pozwalającego na uzyskanie pełnych rekompensat, o których mowa w Ustawie (z dnia 28 grudnia 2018 r o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw).

Izba wskazuje, że w wyniku Ustawy jej członkowie prowadzący działalność w zakresie obrotu energią elektryczną ponoszą systematycznie straty związane z brakiem możliwości odzyskania kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej na rynku hurtowym.

KIGEiT zwraca również uwagę, że dalsze utrzymywanie obecnego stanu rzeczy (obowiązku sprzedaży energii elektrycznej poniżej kosztu jej zakupu) przy jednoczesnym braku możliwości uzyskania rekompensaty, będzie godziło w interesy odbiorców końcowych.