W nowym Projekcie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych uszczegółowiono koszty kwalifikowalne, doprecyzowano w szczególności warunki związane z kosztami kwalifikowalnymi związanymi z nabyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności nieruchomości (zabudowanych i niezabudowanych), w zależności od celu nabycia. Doprecyzowanie ww. przepisów rozporządzenia umożliwi przedsiębiorcom realizującym inwestycje, spełniającym kryteria dopuszczające zniesienie progu 10% sumy kosztów kwalifikowalnych na skorzystanie z pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytu w ramach FG POIR.

Z uwagi na dostosowawczy charakter ww. projektu rozporządzenia, konsultacje publiczne nie będą przeprowadzone.

Przepisy rozporządzenia stosuje się do dnia 31 grudnia 2020 r.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Na stronie RCL znajdą Państwo projekt wraz z uzasadnieniem i OSR.