19 marca 2019 odbyło się w Kownie połączone spotkanie wszystkich Grup Roboczych projektu DIGINNO (Digital Innovation Network), w którym uczestniczyli przedstawiciele  Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji będącej partnerem projektu.

Pierwsza część poświęcona była zarządzaniu projektem i administracji (Grupa Robocza WP1)’ Przedstawiono sprawy budżetowe (krótki przegląd budżetu oraz zmiany), omówiono trwałość projektu po jego zakończeniu oraz  komunikację – konieczność uczestniczenia wszystkich parterów w rozpowszechnianiu informacji o projekcie. Przedstawiono zakończone, trwające i przyszłe działania oraz postępy we wszystkich Grupach Roboczych.

Podano również aktualną liczbę partnerów – obecnie w projekcie uczestniczy 15 partnerów pełnoprawnych oraz 12 stowarzyszonych.

W drugiej części odbyły się równoległe sesje dla  Grup Roboczych WP2 (Przemysł 4.0 – cyfrowa transformacja przemysłu)  i WP3 (cyfryzacja usług transgranicznych), zaś w ramach WP3 zorganizowano równoległe spotkania dla 4 podgrup zajmujących się 4 usługami transgranicznymi (rejestracja firmy, elektroniczny list przewozowy eCMR, e-paragon  oraz Know Your Client). Poinformowano również o przyznania 1 mln DK  dla projektu wspierającego WP3. Pieniądze te mają być przeznaczone na stworzenie rzeczywistego, działającego modelu/fragmentu modelu jednej z usług. Wybór usługi nastąpi na podstawie ustalanych kryteriów.

Spotkanie Grupy WP3 poświęcone eCMR skupiło się na przebiegu samego procesu. Koncentrowano się głównie na tych fragmentach, w przypadku których były różne propozycje rozwiązania i nie było zgody na wybór jednej. Były to następujące zagadnienia: identyfikacja  i autentykacja, przede wszystkim którą opcję przyjąć: eIDAS czy autoryzację przez autoryzowane firmy. Zdecydowanie przeważali zwolennicy wykorzystania eIDAS. Kolejna sprawa to organizacja dostępu do danych – jedna centralna baza i bazy narodowe lub tylko jedna centralna.  Poruszano także problem zasięgu – Obszar Morza Bałtyckiego lub cała UE lub również poza UE.

Ostatnia sesja poświęcona było grupie WP4 (sieć cyfrowej polityki dla Regionu Morza Batyckiego). Zaprezentowano na niej dotychczasowe dokonania w 2019 oraz dalszy plan działań na bieżący rok. W tej części przekazano także informację o nawiązaniu współpracy z polskim Ministerstwem Cyfryzacji i rozważaniu utworzenia Digital Innovation Hubs Network. Następnie  omówiono planowane wydarzenia dotyczące WP2 i WP3. Na koniec odbyła się prezentacja nowego Partnera Stowarzyszonego z Finlandii – Aalto University Executive Education.