W dniu 15 marca 2019 r. nasza Izba, w ślad za wystąpieniem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) przesłała do Ministerstwa Cyfryzacji wystąpienie w sprawie sprzecznych z RODO, nietransparentnych zarówno co do treści jak i procedury wprowadzenia oraz szkodliwych dla polskiego sektora usług cyfrowych zmian, zawartych w nowelizacji ustawy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w zakresie zmian do ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

KIGEiT przychyliła się do wystąpienia PIIT i przyłącza się do apelu o pilną interwencję Ministerstwa Cyfryzacji, celem zapewnienia, że ustawa będzie zgodna ze stanowiskiem Rady Ministrów, zapewniając jednocześnie zgodność polskiego porządku prawnego z RODO.