Z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) otrzymaliśmy zaproszenie do konsultacji dwóch projektów ustaw związanych z zamówieniami publicznymi są to:

 1. Projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR). Prace nad projektem ustawy mogą Państwo śledzić na stronie internetowej RCL.
 2. Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR). Prace nad projektem ustawy mogą Państwo śledzić na stronie internetowej RCL.

Projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych, ma na celu kompleksowe uregulowanie materii zamówień publicznych stanowiących umowy o charakterze odpłatnym zawierane pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami, których przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy. W projekcie zaproponowano nowe regulacje o kluczowym znaczeniu m.in.:

 • wprowadzenie podstawy prawnej do stworzenia polityki zakupowej państwa, która będzie narzędziem do realizacji polityki gospodarczej państwa,
 • zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych w tym wprowadzenie do ustawy zasady efektywności,
 • uproszczenie zasad podmiotowej kwalifikacji wykonawców poprzez uproszczenie warunków udziału w postępowaniu i ograniczenie oraz doprecyzowanie przesłanek wykluczenia,
 • uproszczenie proceduralne w postępowaniach powyżej i poniżej progów unijnych w tym uproszczenie i uelastycznienie procedury dla zamówień poniżej progów unijnych,
 • zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego w tym wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia,
 • wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy,
 • zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców w trybie partnerstwa innowacyjnego,
 • wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy,
 • usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO w tym obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO i wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO,
 • usprawnienie systemu kontroli poprzez wspólne przepisy ogólne dotyczące kontroli zamówień publicznych oraz obowiązek publikacji wytycznych dotyczących prowadzenia kontroli przez organy kontroli,
 • wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorców dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających,
 • wprowadzenie nowego rozwiązania mającego na celu pozasądowe rozwiązywanie sporów.

Projektowana ustawa – Prawo zamówień publicznych, ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uwag i komentarzy na nasz adres poczty elektronicznej w terminie do 15 lutego 2019 roku do godz. 14:00.