Otrzymaliśmy z Ministerstwa Cyfryzacji do zaopiniowania projekt „Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw„. Celem ustawy jest usunięcie istniejących barier administracyjno-prawnych, które stanowią przeszkodę w budowie nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych, w tym sieci 5G.

Rozwój piątej generacji systemów bezprzewodowych, w skrócie 5G, bez wątpienia stanowi jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej – jak najszerzej rozumianej – telekomunikacji. Systemy 5G mają oczywiście stanowić kolejny etap rozwoju standardów telekomunikacyjnych. Spodziewany zakres zmian będzie tu bardzo szeroki – migracja w kierunku systemów piątej generacji z całą pewnością nie ograniczy się jedynie do zdefiniowania nowych standardów dostępu, lecz będzie wymagała zupełnie nowego spojrzenia na łączność bezprzewodową. Sieć 5G umożliwi innowacje i skokowy wzrost wydajności w kluczowych sektorach gospodarki. Proponowane w ustawie rozwiązania obejmują propozycje rozwiązania wielu problemów w tym m.in.:

  • zbyt niski poziom wartości granicznych promieniowania elektromagnetycznego (PEM) w środowisku,
  • wysokie opłaty za zajęcie pasa drogowego w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej w przypadku dróg zarządzanych przez JST,
  • skomplikowany i czasochłonny proces administracyjny w zakresie spraw budowlanych związanych z budową i modernizacją stacji bazowych telefonii komórkowej oraz innego rodzaju infrastruktury telekomunikacyjnej,
  • utrudnienia w uzyskaniu przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostępu do infrastruktury technicznej operatorów sieci oraz dostępu do nieruchomości zapewnianego przez właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców nieruchomości na cele związane z zapewnieniem telekomunikacji, zarówno na etapie zawierania umowy jak i w toku postępowań przez Prezesem UKE,
  • nadal występujące w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP) zakazy i ograniczenia w zakresie lokalizowania inwestycji telekomunikacyjnych,
  • istniejące zakazy i ograniczenia dotyczące stacji bazowych na terenach uzdrowisk, parków narodowych oraz rezerwatów przyrody,
  • wątpliwości związane z definiowaniem miejsc dostępnych dla ludności w kontekście PEM oraz  czasochłonność procedury zgłaszania instalacji emitujących PEM nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny,
  • problemy w zakresie pozyskania dostępu do infrastruktury drogowej, kolejowej itp. w celu zainstalowania urządzeń i linii telekomunikacyjnych oraz odpłatność dostępu do infrastruktury komunalnej, ulicznej itp. w celu zainstalowania urządzeń radiowych małej mocy i doprowadzenia linii transmisyjnej.

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i OSR znajdą Państwo na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Prosimy zainteresowanych udziałem w procesie konsultacji o zgłaszanie swoich uwag i propozycji w terminie do 24 grudnia 2018 roku na adres anna.pazdziorko@kigeit.org.pl.


Wyniki konsultacji: Sekcja Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT) przeprowadziła proces konsultacji w środowisku a wyniki konsultacji zostały przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji w dniu 27.12.2018 r.