Ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1602 z dnia 11 października 2018 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.


W związku z wdrożeniem stopniowego obniżania stawek celnych m.in. na produkty objęte umową w formie deklaracji w sprawie rozwoju handlu produktami technologii informacyjnej (ITA2), zgodnie z decyzją Rady (UE) 2016/971 Komisja UE dokonała aktualizacji kodów CN w celu uwzględnienia zmian wymogów związanych ze statystyką i polityką handlową oraz zmian w dziedzinie technologii i handlu, przez:

  • usunięcie nieaktualnych kodów i wprowadzenie nowych poddziałów, aby ułatwić monitorowanie poszczególnych towarów,
  • dostosowanie wykazu międzynarodowych niezastrzeżonych nazw (załącznik 3 do sekcji II części trzeciej Nomenklatury scalonej), które są zwolnione z cła,
  • wprowadzenie nowych kodów CN.