Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych. Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2056 i 2422) wprowadziła zmiany w zakresie obowiązku organizacji odzysku opakowań w odniesieniu do uwzględnienia w osiąganych poziomach odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych. Dotychczas ten obowiązek dotyczył ogólnego poziomu odzysku i recyklingu, natomiast od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ten dotyczy wyłącznie recyklingu w podziale na poszczególne rodzaje opakowań. W 2018 r. obowiązują roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych określone w art. 12 ww. ustawy. Natomiast minimalne roczne poziomy recyklingu dla tych odpadów na kolejne lata, w perspektywie do 2030 r., określa niniejsze rozporządzenie.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie uwag i komentarzy do 21 września 2018 r. na adres: kigeit@kigeit.org.pl.