KIGEiT informuje, że Komisja Europejska jest w trakcie analizowania potrzeby zmian decyzji Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującej decyzję Komisji 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 pkt a dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie żart, 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych, która została znowelizowana decyzjami Komisji 2001/118/WE, 2001/119/WE i 2001/573/WE.

Analiza ta skupia się jedynie na zidentyfikowaniu potrzeby dodania nowych kodów w rozdziale 16 06 „Baterie i akumulatory”. Z tego względu zwracamy się z prośbą o przesłanie ewentualnych propozycji dodania nowych kodów zużytych baterii lub zużytych akumulatorów wraz z uzasadnieniem dla każdej, poszczególnej propozycji, w terminie najpóźniej do dnia 16 marca br. , również w wersji elektronicznej Państwa propozycje proszę przesyłać na adres mailowy kigeit@kigeit.org.pl lub bezpośrednio na adres w MŚ Justyna.filipowicz@mos.gov.pl .

Prosimy o przekazanie tej informacji do osób zainteresowanych tematem w Waszej firmie.