OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) z dniem 22 kwietnia 2014 r. ogłasza konkurs ofert na ”Kino za Rogiem”, zwany dalej „Konkursem Ofert KzR lub MKS”, bądź „Konkursem”. Konkurs jest organizowany w ramach projektu:

Stworzenie powiązania kooperacyjnego

„Mazowiecki Klaster – Małe Kina Społecznościowe (MKS)”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”. Działanie 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, pod nazwą:

„Konkurs Ofert KzR”


Czym jest KzR?

Kino za Rogiem buduje nową filozofię kina. Odwołuje się do tęsknoty za kameralną wspólnotą, do pomysłu na kino dla przyjaciół, tanie w obsłudze i utrzymaniu, ale spełniające zarazem wysokie standardy techniczne, dostępne wszędzie za rogiem. Powstaną kina, które zachowując praktycznie najważniejsze zalety komercyjnych kin sieciowych, w szczególności wysoką jakość obrazu i dźwięku, nie będą posiadać ich ograniczeń w postaci narzuconego z góry repertuaru, braku dostępności wielu tytułów i krótkiego czasu kinowej eksploatacji, po której film schodzi z ekranu bezpowrotnie.

Cel konkursu.

Celem Konkursu jest wyłonienie lokalizacji, w których powstaną kina wzorcowe (Laboratoria).
W Konkursie mogą wziąć udział podmioty publiczne i prywatne z terenu woj. mazowieckiego,  zainteresowane stworzeniem kina wzorcowego i dysponujące lokalem użytkowym, w którym znajduje się osobne pomieszczenie bądź jest możliwość wydzielenia takiego pomieszczenia, o następujących parametrach:

  • powierzchnia od 30 – 100 m²,
  • wysokość – minimum 260 cm,
  • zasilanie 230 V,
  • dostęp do Internetu o prędkości minimum 10 Mb/s (downloading),

które złożą kompletne wnioski konkursowe w terminie do 30 września 2014 roku.

Laureaci Konkursu zostaną przyłączeni do Sieci KzR, zapewniającej dostęp do systemu dystrybucji filmów i innych treści audiowizualnych. Mają też możliwość uzyskania częściowego wsparcia na wyposażenie kina wzorcowego (laboratoria).

Wnioski konkursowe, wraz z wymaganymi załącznikami, w tym zdjęciami lokalu, można składać drogą elektroniczną na adres: konkurs@kinozarogiem.pl (złożenie wniosku zostanie potwierdzone zwrotnym e-mailem), bądź wysłać listem poleconym na adres:

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

ul. Stępińska 22/30,

00-703 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na KzR” (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe wytyczne dotyczące wniosku konkursowego umieszczono w regulaminie Konkursu. Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz wymagane załączniki dostępne są na stronie internetowej www.kigeit.pl oraz www.kinozarogiem.pl

oraz też tutaj:

Regulamin ,

Formularz zgłoszeniowy ,

Oświadczenie konkursowe.

Czym jest Kino za Rogiem?

Kino za Rogiem – nowa filozofia kina