Efektywność energetyczna MMŚP”

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji rozpoczęła 1 stycznia 2014 r. realizację projektu „Efektywność energetyczna MMŚP” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL 2007-13), Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, działanie 2.1 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Wzrost aktywności proekologicznej w przedsiębiorstwach.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
Podniesienie wiedzy i nabycie nowych umiejętności w zakresie efektywności energetycznej przez kadrę zarządzającą.
Opracowanie i przyjęcie do realizacji Planów Działań.
Wzrost świadomości uczestników szkoleń w zakresie równości szans płci i poprawa ich postaw w tym zakresie.

PROJEKT JEST SKIEROWANY DO:
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z siedzibą w RP oraz ich pracowników (kadry zarządzającej), w tym właścicieli-przedsiębiorców.
Projekt jest realizowany na terenie całego kraju.

Zapisy na szkolenia będą odbywać się także poprzez stronę projektu: http://www.efektywnoscenergetycznammsp.pl/

CELE PROJEKTU realizowane będą poprzez przeprowadzenie:

  • analizy potrzeb firm w zakresie efektywności energetycznej,
  • szkoleń
  • doradztwa.

Analiza, szkolenia i doradztwo są bezpłatne (stanowią pomoc de minimis dla firmy), realizowane w lokalizacjach możliwie najdogodniejszych dla uczestników, prowadzone przez doświadczonych trenerów i będą zakończone opracowaniem i przyjęciem planów wdrażania konkretnych działań proekologicznych.

ARCHIWUM PRZETARGÓW ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU >>>>>>>  

POZOSTAŁE INFORMACJE O PROJEKCIE:
Realizacja projektu: 1.01.2014 – 28.02.2015
Całkowity budżet: 1 936 286,80
Koordynator: KIGEiT, https://kigeit.org.pl.pl