Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło konsultacje projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrową dostępność i ponowne wykorzystanie informacji w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021‒2027.

Proponowana nowelizacja rozporządzenia reguluje szczegółowe przeznaczenie, warunki oraz tryb udzielania przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach obszaru wsparcia 2.3 programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021‒2027. Przepisy te są niezbędne do legalizacji, w kontekście art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, środków wydatkowanych w ramach tego działania. Rozporządzenie to jest wtórnym aktem prawnym w stosunku do programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 i dokumentów systemowych, w szczególności Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027. Przepisy nowelizowanego rozporządzenia umożliwią wydatkowanie środków przewidzianych w ramach obszaru wsparcia 2.3 w zgodzie z przepisami o pomocy publicznej i pomocy de minimis.

Zapraszamy do przesyłania uwag do dnia do dnia 25 marca 2024 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura.