W dniu 15 grudnia 2023 r. zostało wysłane do Ministerstwa Cyfryzacji wspólne stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, Fundacji Open Allies oraz Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom, z gratulacjami i najważniejszymi dla branży postulatami.

W stanowisku wskazaliśmy na konieczność sprawnego działania w zakresie:

 • odblokowania środków finansowych z programów KPO i FERC wraz z zagwarantowaniem ich wypłaty przedsiębiorcom wybranym w toku przeprowadzonych konkursów (czego dziś nie mogą być pewni, z uwagi na zapisy umów),
 • wdrożenia pakietu zmian poprawiających warunki prowadzenia inwestycji, jako absolutnie kluczowych z punktu widzenia prowadzonych w najbliższych latach wielomiliardowych inwestycji związanych z rozbudową sieci zarówno mobilnych jak i stacjonarnych (realizacja zobowiązań aukcyjnych, inwestycje własne operatorów jak i z udziałem środków KPO/FERC),
 • poprawy przejrzystości procesu stanowienia prawa,
 • dokończenia implementacji Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej, bez wprowadzania obowiązków wykraczających poza dyrektywę,
 • ułatwienia Prezesowi UKE uruchomienia instrumentu tzw. umowy inwestycyjnej, przewidzianego w art. 139a Prawa telekomunikacyjnego, poprzez wydanie rozporządzenia określającego szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy publicznej w ramach umowy inwestycyjnej,
 • terminowego wdrożenia regulacji dotyczących krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
 • ograniczenia nakładania kolejnych obowiązków publicznych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wykraczających poza kryteria
 • przeprowadzenia realnej analizy i konsultowania z rynkiem stanowiska Polski wobec projektowanych, nowych rozwiązań unijnych, takich jak Gigabit Infrastructure Act oraz zapowiadany przez Komisję Europejską Digital Networks Act,
 • racjonalizacji kosztów utrzymania infrastruktury na obszarach o wysokich kosztach inwestycji i utrzymania, poprzez efektywne obniżenie lub zniesienie obciążeń przedsiębiorców wynikających z opłat na rzecz instytucji publicznych (w tym pas drogowy, drogi niepubliczne, tereny publiczne, podatek od nieruchomości, dostęp do publicznej infrastruktury technicznej) w celu stworzenia zachęt do realizacji inwestycji na najtrudniejszych obszarach,
 • intensyfikacji działań zmierzających do szerszego wykorzystania usług telekomunikacyjnych w społeczeństwie, w tym poprzez rozwój kompetencji obywateli, możliwość publicznego finansowania usług na białych obszarach i dalszą cyfryzację usług administracji publicznej,
 • intensyfikacji działań edukacyjnych i informacyjnych, zmierzających do przeciwdziałania dezinformacji dotyczącej infrastruktury sieci mobilnych (w tym 5G),
 • zwiększenia transparentności i przewidywalności w zakresie polityki konsumenckiej i ochrony konsumentów w sektorze telekomunikacyjnym.