W dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną. W uzasadnieniu wskazano, że uporządkowano kwestię uwzględniania podatku akcyzowego w kalkulacji ceny energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem energią elektryczną.

Doprecyzowano również przepisy w zakresie ustalania ilości energii elektrycznej pobieranej na potrzeby magazynowania oraz na cele inne niż magazynowanie, a także energii elektrycznej oddawanej przez magazyn na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych.

Natomiast stawki opłat dystrybucyjnych będzie się kalkulować z uwzględnieniem kosztów instalowania u odbiorców końcowych liczników zdalnego odczytu.