Izba otrzymała z GUS projekt noweli PKD z prośbą o zgłoszenie propozycje zmian do poziomu krajowego PKD (tj. wydzielenia podklas, zmian nazw grupowań, uzupełnień not wyjaśniających).

Zgodnie z harmonogramem prac Eurostatu, w marcu i kwietniu 2022 r. kraje członkowskie przeprowadziły szerokie konsultacje krajowe zmian do klasyfikacji NACE, a podczas spotkania Komitetu  Europejskiego Systemu Statystycznego w maju 2022 r. został przedstawiony projekt nowej wersji tej klasyfikacji. Równolegle z procedurą związaną z wypracowaniem aktu prawnego, prowadzone są prace związane z uzupełnieniem i doprecyzowaniem not wyjaśniających do klasyfikacji NACE oraz opracowaniem kluczy powiązań pomiędzy obecnie obowiązującą a nową klasyfikacją.

W ślad za zmianą klasyfikacji NACE opracowana zostanie nowa wersja klasyfikacji PKD, która będzie mogła uwzględnić,  na poziomie piątego znaku (XX.XX.A) potrzeby użytkowników krajowych, o ile będą one zgodne z zasadami tej klasyfikacji.

Zapraszamy do przesyłania propozycji zmian do poziomu krajowego PKD do dnia 24 marca 2023 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT koordynuje Komitet Polityki Handlowej (KPH).