Z Ministerstwa Klimatu i Środowiska do Izby wpłynęło zaproszenie do udziału w pilnych konsultacjach. Ministerstwo prosi o przekazanie uwag do projektu, opublikowanego na RCL wraz z uzasadnieniem i OSR.
Wprowadzenie procedury składania oświadczeń jest niezbędne z uwagi na fakt, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają informacji, czy dany odbiorca końcowy jest uprawniony do skorzystania z obniżonych cen energii elektrycznej.
Oświadczenie to nie będzie wymagane dla odbiorców z grupy taryfowej G. Oświadczenie powinno zostać złożone przez odbiorcę uprawnionego do dnia 30 listopada 2022 r. zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy niezłożenie oświadczenia w terminie uprawnia podmiot uprawniony do niestosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej.
Ze wzglądu na pilny charakter sprawy uwagi można zgłaszać do końca dzisiejszego dnia (08.11.2022r.) w tabeli wraz z uzasadnieniem na adres poczty elektronicznej naszego Biura


KIGEiT nie zgłosiła uwag w konsultacjach.