Zespół redakcji ELEKTRONIKI podjął się od 1 września 2022 r. kontynuacji wydawania Przeglądu Telekomunikacyjnego. Mając na względzie, że jest to nowy obszar dla Redakcji skierowano również do nas pismo z prośbą o wsparcie polegające między innymi na lokowaniu w dwumiesięczniku ciekawych artykułów i reklam, czy pozyskiwaniu Autorów i prenumeratorów czasopisma.

Należy przypomnieć, że obecny dwumiesięcznik naukowo-techniczny Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne jest najstarszym polskim czasopismem o tematyce telekomunikacyjnej. Czasopismo jest źródłem pozyskiwania aktualnej, dokładnej i wysoce profesjonalnej informacji o najnowocześniejszych rozwiązaniach światowych i krajowych, a więc także wzbogacania wiedzy zawodowej.

TEMATYKA czasopisma obejmuje:

  • zagadnienia naukowo-techniczne i techniczne dotyczące:  teletransmisji, teleinformatyki, radiokomunikacji, radiofonii i telewizji, technik multimedialnych, miernictwa;
  • publikowane są też artykuły przekrojowe, dotyczące zagadnień sieciowych i usługowych, aspektów prawnych i ekonomicznych związanych z wymienionymi dziedzinami;
  • informacje o sympozjach, targach, wystawach, działalności SEP-u, a także nowościach wydawniczych.

GRUPĄ DOCELOWĄ są:

  • inżynierowie i technicy zatrudnieni w firmach telekomunikacyjnych,
  • pracownicy firm telekomunikacyjnych (operatorskich, produkcyjnych, instalacyjnych, eksploatacyjnych) i innych, w tym usługowych;
  • personel instytutów naukowo-badawczych, pracownicy i studenci wyższych uczelni.

Jako Izba reprezentująca branżę telekomunikacyjną zachęcamy do zaangażowania się w działania mające na celu wsparcie, w szczególności merytoryczne, kontynuacji wydawania Przeglądu Telekomunikacyjnego.

Kontakt: przeg.tel@sigma-not.pl

Zainteresowanych prenumeratą odsyłam do strony www.sigma-not.pl