Izba otrzymała z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach konsultacj projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (numer w wykazie prac legislacyjnych: UC 15).

 Projekt ma na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego regulacji mających na celu wdrożenie przepisów Rozporządzenia nr 2017/2394 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów i uchylającego rozporządzenie nr 2006/2004/WE, zwanego również „rozporządzeniem CPC”. Implementacja ma nastąpić w drodze nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

Zapraszamy do przesyłania uwag do dnia 26 sierpnia 2022 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych(SOT).