Zawiadamiamy, że Zarząd Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji obradujący w Warszawie w dniu 27 kwienia 2022 roku, zgodnie z § 18 ust. 1 Statutu Izby w głosowaniu jawnym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT w pierwszym terminie w dniu 22 czerwca 2022 roku o godz. 11:30 w Warszawie (ul. Trębacka 4, sala 205). Drugi termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT ustala się w tym samym miejscu, w tym samym dniu ale o godz. 12:00 (zgodnie z § 19 ust. 4 Statutu KIGEiT).


Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT:

 1. Otwarcie obrad i przypomnienie o zakazie naruszania zasad konkurencji w KIGEiT.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu KIGEiT.
 5. Sprawozdanie Rady KIGEiT.
 6. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej KIGEiT.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KIGEiT.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Rady i Zarządu KIGEiT.
 9. Plany działalności KIGEiT w latach 2022-24.
 10. Dyskusja.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

UWAGAProsimy o potwierdzenie obecności na ZWZ KIGEiT do dnia 16 czerwca 2022 r. na adres e-mail naszego biura.


Do udziału w ZWZ KIGEiT uprawnieni są przedstawiciele firm członków KIGEiT, którzy mają pełnomocnictwo danej firmy do reprezentowania jej na Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo znajduje się <tutaj>. Po jego wypełnieniu i podpisaniu przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu firmy, należy przesłać kopię dokumentu na adres poczty elektronicznej biura do dnia 20 czerwca 2022 roku, oryginał dokumentu pełnomocnik powinien zabrać ze sobą na ZWZ KIGEiT.