Izba otrzymała z Ministerstwa Klimatu i Środowiska zaproszenie  do udziału w konsultacjach ws. projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów zgłoszeń dokonywanych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych wraz z załącznikamiuzasadnieniem OSR. Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie RCL.
Zaproponowane wzory dotyczą:
  • operatorów ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych,
  • operatorów stacji gaz ziemnego,
  • operatorów stacji wodoru oferującego usługę tankowania wodoru.
Ministerstwo prosi o przedstawienie ewentualnych uwag do projektu w terminie 15 dni od dnia udostępnienia ww. projektu i informuje, że nieprzedstawienie stanowiska w wyznaczonym terminie pozwoli sobie uznać za rezygnację z przedstawienia stanowiska.

Jeśli mają Państwo uwagi do projektu rozporządzenia, proszę o przesyłanie ich  na adres poczty elektronicznej naszego Biura do 21 lutego (wtorek) 2022.


KIGEiT nie zgłosiła uwag do projektu.