W związku z realizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) projektem pn. „Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza” – wsparcie eksperckie zapraszamy do złożenia oferty na: Rozwiązanie cloud na potrzeby monitorowania i prognozowania rynku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (do pobrania tutaj) oraz opis poniżej:

Dedykowany system wraz z niezbędnymi usługami powinien spełniać poniższe warunki:

  • Czas trwania usługi 24 miesiące
  • Możliwość transferu plików płaskich (CSV) – o łącznym rozmiarze do 100 MB miesięcznie – ze źródła zewnętrznego (FTP/SFTP) do usługi magazynowania plików , wykupienie usługi magazynowania dostosowanej do ilości danych.
  • Możliwość przechowywania plików wraz z anonimizacją źródła – do 100 MB nowych danych co miesiąc, wykupienie usługi magazynowania dostosowanej do ilości danych.
  • Możliwość załadowania danych historycznych w postaci plików płaskich (CSV) do 1GB do bazy danychwykupienie usługi bazy danych dostosowanej do ilości przechowywanych i przetwarzanych danych.
  • Możliwość transformacji i agregacji danych na poziomie bazy danych.
  • Możliwość utworzenia tabel/widoków docelowych udostępnionych na potrzeby narzędzi analitycznych BI.
  • Możliwość automatyzacji rozwiązania polegającego na zaprojektowaniu narzędzia obsługującego zarządzanie procesem w oparciu o ustalone wydarzenia (triggery), wykupienie tej usługi.
  • Możliwość wykorzystania narzędzie raportowego pozwalającego na pobranie raportu i udostępnienie go w postaci pliku (PDF) oraz pozwalające na interaktywną analizę w oparciu o wybraną grupie użytkowników.

Uprzejmie prosimy o przesłanie ofert do 9.02.2022 roku do godziny 12:00 na adres poczty elektronicznej: kigeit@kigeit.org.pl.


Nie wpłynęła żadna oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.