Zwracamy Państwa uwagę na opublikowane przez Komisję Europejską Wytyczne w sprawie stosowania Art. 9 Rozporządzenia 2019/1020 dotyczącego wspólnych działań na rzecz promowania zgodności. Porozumienie w sprawie wspólnych działań ma zapobiec nieuczciwej konkurencji między podmiotami gospodarczymi, a także ma ułatwić zachowanie obiektywności, niezależności i bezstronności stron.

Artykuł 9 daje możliwość organom nadzoru rynku uzgodnienia z innymi właściwymi organami lub organizacjami reprezentującymi podmioty gospodarcze lub użytkownikami końcowymi prowadzenie wspólnych działań, których celem jest promowanie zgodności, identyfikowanie niezgodności, podnoszenie świadomości i dostarczanie wytycznych w odniesieniu do unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego w odniesieniu do określonych kategorii produktów, w szczególności kategorii produktów, które często stanowią poważne zagrożenie, w tym produktów oferowanych do sprzedaży online.

Organ nadzoru rynku może wykorzystać wszelkie informacje wynikające ze wspólnych działań prowadzonych w ramach jakiegokolwiek dochodzenia dotyczącego niezgodności, które podejmuje.

Właściwy organ nadzoru rynku podaje do publicznej wiadomości porozumienie w sprawie wspólnych działań, w tym nazwy zaangażowanych stron, i wprowadza to porozumienie do systemu informacyjnego i komunikacyjnego, o którym mowa w art. 34. Na wniosek państwa członkowskiego, sieć ustanowiona na mocy art. 29 pomaga w sporządzeniu umowy w sprawie wspólnych działań.