Izba informuje, że Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii przekazało w ramach konsultacji publicznych dwa projekty rozporządzeń w zakresie procesu inwestycyjnego, związane z wejściem w życie nowego Prawa zamówień publicznych:

  1. projekt rozporządzenia w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; wraz z uzasadnieniem oraz OSR. Formularz zgłaszania uwag <TUTAJ>
  2. projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; wraz z uzasadnieniem oraz OSR.  Formularz zgłaszania uwag <TUTAJ>

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej z wykorzystaniem formularzy zgłaszania uwag do dnia 19 lipca 2021 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura.