KIGEiT otrzymała zaproszenie z Ministerstwa Klimatu i Środowiska do konsultacji trzech rozporządzeń:
Projekt rozporządzenia określa:
1)     wymagania funkcjonalne, jakie spełnia system pomiarowy;
2)     wymagania w zakresie bezpieczeństwa systemu pomiarowego, w tym ochrony tego systemu przed nieuprawnioną ingerencją w ten system oraz nieuprawnionym dostępem do informacji rynku energii;
3)     wymagania, jakie spełniają:
a)     układy pomiarowo-rozliczeniowe w zakresie energii elektrycznej w zależności od miejsca ich instalacji oraz ich przeznaczenia innego niż określone w pkt 9,
b)     dane pomiarowe oraz inne informacje rejestrowane przez licznik zdalnego odczytu,
c)     polecenia odbierane przez licznik zdalnego odczytu, a także warunki ich przesyłania,
d)     dane pomiarowe oraz polecenia wysyłane przez licznik zdalnego odczytu do urządzeń w gospodarstwie domowym, a także warunki ich przesyłania;
4)     standardy komunikacji pomiędzy licznikiem zdalnego odczytu a systemem zdalnego odczytu;
5)     sposób funkcjonowania liczników zdalnego odczytu w trybie przedpłatowym oraz sposób dokonywania rozliczeń w tym trybie;
6)     sposób wyznaczania zastępczych danych pomiarowych oraz skorygowanych danych pomiarowych;
7)     sposób wyznaczania wskaźników skuteczności i niezawodności komunikacji w systemie pomiarowym;
8)     szczegółowy zakres danych pomiarowych i innych informacji pozyskiwanych z licznika zdalnego odczytu;
9)     wymagania, jakie spełnia licznik zdalnego odczytu, aby umożliwić skomunikowanie z urządzeniami odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym;
10)   informacje przekazywane odbiorcy końcowemu, o którym mowa w art. 11t ust. 1 lub 6 ustawy, o liczniku zdalnego odczytu oraz o przetwarzaniu jego danych osobowych.
Rozporządzenie określa:
1)    wzór rejestru magazynów energii elektrycznej;
2)    wzór informacji, o której mowa w art. 43g ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, oraz jej aktualizacji;
3)    format danych zamieszczanych w rejestrze magazynów energii elektrycznej.
Wydanie rozporządzenia jest niezbędne w celu rozpoczęcia – przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jako przyszłego operatora informacji rynku energii (OIRE) – prac nad budową i wdrożeniem centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE). System ten powinien osiągnąć pełną funkcjonalność w terminie trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, co stanowi duże i skomplikowane przedsięwzięcie, na które składają się m.in.: budowa odpowiednich systemów IT, przemodelowanie obecnego sposobu realizacji procesów rynku energii elektrycznej oraz migracja danych niezbędnych do uruchomienia systemu. Rozporządzenie określa:
1) wykaz procesów rynku energii elektrycznej realizowanych za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii;
2) sposób realizacji procesów, o których mowa w pkt 1;
3) zakres poleceń wysyłanych do licznika zdalnego odczytu za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii oraz warunki ich wysyłania;
4) wymagania dotyczące zapewnienia poprawności i kompletności informacji rynku energii oraz ich weryfikacji;
5) wskaźniki jakości informacji rynku energii przekazywanych przez poszczególnych użytkowników systemu i sposób ich publikacji;
6) wzór szablonu oceny skutków w zakresie ochrony danych pomiarowych.

Wyniki konsultacji:
Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała odpowiedź z uwagami, które w dniu 8 lipca 2021 roku zostały przesłane do  Ministerstwa Klimatu i Środowiska.