Ministerstwo Pracy, Rozwoju i Technologii opublikowało na RCL projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z uzasadnieniemOSR.
Proces legislacyjny możecie Państwo śledzić na stronach RCL (UD 210).
Zainteresowane firmy proszę o przesyłanie na adres e-mail biura ewentualnych uwag do dokumentu w uporządkowanej tabeli do dn. 2.06.2021r.
Projekt ustawy ma na celu wprowadzenie do Kodeksu pracy rozwiązań prawnych umożliwiających wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej m.in.:
  • wprowadza definicję pracy zdalnej,
  • reguluje zasady wykonywania pracy zdalnej,
  • wskazuje obowiązki pracodawcy w stosunku do pracownika wykonującego pracę zdalną,
  • normuje prawo pracodawcy do kontrolowania pracownika,
  • wprowadza zmiany do zasad BHP,
  • możliwość świadczenia pracy zdalnej na wniosek pracownika,
  • i inne.
Projektowane regulacje zastąpią przepisy Kodeksu pracy dotyczące telepracy, które zostaną uchylone. Niektóre rozwiązania prawne normujące telepracę zostały przejęte do nowych kodeksowych przepisów o pracy zdalnej.
W efekcie oczekuje się uelastycznienia możliwości wykonywania pracy poza zakładem pracy oraz rozpowszechnienia wykonywania pracy w formie pracy zdalnej, także po odwołaniu obowiązującego stanu epidemii.


Wyniki konsultacji:
Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała uwagi, które w dniu 8 czerwca 2021 roku zostały przesłane do Ministerstwa Pracy, Rozwoju i Technologii.