Z Ministerstwa Rozwoju (MR) otrzymaliśmy zaproszenie do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji (OSR). Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

Projekt rozporządzenia wprowadza następujące zmiany w zakresie załącznika nr 1 do rozporządzenia:

  • Doprecyzowuje stosowane pojęcia, co ograniczy wątpliwości producentów dzięki czemu powinno nastąpić usprawnienie procesu certyfikacji;
  • Dokonuje zmian krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, poprzez wprowadzenie mniej restrykcyjnych systemów dla wskazanych wyrobów budowlanych, co zmniejszy koszty ponoszone przez producentów.
  • Usuwa wyroby których brak nie będzie miał wpływu na spełnianie przez obiekt budowlany podstawowych wymagań, co skutkować będzie brakiem konieczności ponoszenia nakładów finansowych przez producentów usuniętych wyrobów.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania uwag i komentarzy w terminie do 12 lipca 2020 roku na adres poczty elektronicznej naszej Izby. Prace nad zbieraniem uwag i komentarzy będą prowadzone w ramach Sekcji Producentów Aparatury Elektronicznej (SPAE).