Izba otrzymała z Ministerstwa Rozwoju w ramach konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z uzasadnieniem oraz OSR, z prośbą o przekazanie uwag w terminie do dnia 18 czerwca 2020 r. Dokumenty dostępne są również na stronie RCL

Celem rozporządzenia jest określenie sposobu sporządzania projektu budowlanego, w tym jego poszczególnych części mając na względzie konieczność zapewnienia czytelności i jednoznaczności danych zawartych w projekcie budowlanym oraz stopień skomplikowania projektowanego obiektu budowlanego. Rozporządzenie określa zawartość projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego, jak również formę całego projektu budowlanego.
Projekt budowlany podzielony będzie na trzy części, z których dwie – projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany będą zatwierdzane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej na etapie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Pozostała część projektu budowlanego – projekt techniczny, będzie przekazywany odpowiedniemu organowi nadzoru budowlanego na późniejszym etapie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 16 czerwca 2020 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).