Izba zachęca wszystkich obywateli i organizacje do udziału w konsultacjach publicznych 2030 Climate Target Plan.  Swój głos można przekazać do 23 czerwca 2020 roku. Komisja stara się zebrać opinie szerokiego grona zainteresowanych stron, począwszy od władz krajowych, regionalnych i lokalnych po przedsiębiorstwa, związki, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje edukacyjne, grupy konsumenckie, organizacje badawcze i innowacyjne, a także indywidualnych obywateli, w tym młodzież. Na podstawie tych konsultacji będą powstawały nowe rozporządzenia i plany.
UE planuje stać się neutralna dla klimatu (zerowa emisja gazów cieplarnianych netto) do roku 2050. Aby to osiągnąć, zaproponuje ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 50-55% w 2030 r. w stosunku do poziomu z 1990 r., a nie jak dotychczas o co najmniej 40%, w tym zmianę niedawno zaproponowanego europejskiego prawa klimatycznego (European Climate Law).
Opierając się na istniejącym prawodawstwie do 2030 r. i nadchodzącym kompleksowym planie, Komisja dokona przeglądu i zaproponuje przegląd, w razie potrzeby, kluczowych odpowiednich przepisów dotyczących energii i klimatu do czerwca 2021 r. Będzie to obejmować spójny zestaw zmian w istniejącym klimacie i energii z 2030 r. oraz ramy transportu, w szczególności związane z dyrektywą UE w sprawie systemu handlu uprawnieniami do emisji, rozporządzeniem w sprawie podziału wysiłków i rozporządzeniem w sprawie użytkowania gruntów, zmianami użytkowania gruntów i leśnictwem, normami emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych oraz, w stosownych przypadkach, dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii oraz Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej.