KIGEiT zachęca do udziału w konsultacjach publicznych w sprawie strategii Energy sector integration, które trwają do 6 maja 2020 roku. Jak ogłoszono w programie prac Komisji na 2020 rok , do czerwca 2020 roku Komisja przedstawi strategię inteligentnej integracji sektora dla przyszłego zintegrowanego europejskiego systemu energetycznego. Przygotowując tę ​​strategię, Komisja oczekuje wkładu od wszystkich zainteresowanych stron i obywateli UE.
 • Wkład online: Wszystkie zainteresowane strony i obywatele są proszeni o przekazanie informacji zwrotnych na temat „mapy drogowej” rozwoju strategii za pośrednictwem strony internetowej Komisji Have Your Say .
 • Bezpośredni wkład: Wszystkie zainteresowane strony włączając obywateli mogą przesyłać uwagi bezpośrednio pocztą elektroniczną na adres Komisji.
W szczególności KE prosi o odpowiedzi na pytania:
 1. Jakie byłyby główne cechy prawdziwie zintegrowanego systemu energetycznego, aby umożliwić przyszłość neutralną dla klimatu? Gdzie widzisz korzyści lub synergie? Gdzie widzisz największy potencjał w zakresie efektywności energetycznej i efektywności kosztowej dzięki integracji systemu?
 2. Jakie są główne bariery w integracji systemu energetycznego, które Twoim zdaniem wymagają usunięcia?
 3. Dokładniej:
  • W jaki sposób napęd elektryczny może zwiększyć dekarbonizację w innych sektorach? W jakich innych sektorach widzisz kluczową rolę w zużyciu energii elektrycznej? Jaką rolę powinna odgrywać elektryfikacja w zintegrowanym systemie energetycznym?
  • Jaką rolę powinny odgrywać gazy odnawialne w zintegrowanym systemie energetycznym?
  • Jakie środki należy podjąć, aby promować gazy pozbawione węgla?
  • Jaką rolę powinien odgrywać wodór i w jaki sposób UE może wspierać jego rozwój i wdrożenie?
  • W jaki sposób gospodarka o obiegu zamkniętym oraz wykorzystanie ciepła odpadowego i innych zasobów odpadowych mogą odgrywać większą rolę w zintegrowanym systemie energetycznym? Jakie konkretne działania zaproponowałbyś, aby to osiągnąć?
  • W jaki sposób rynki energii mogą przyczynić się do bardziej zintegrowanego systemu energetycznego?
  • W jaki sposób racjonalne pod względem kosztów wykorzystanie i rozwój infrastruktury energetycznej oraz digitalizacja mogą umożliwić integrację systemu energetycznego?
 4. Czy są jakieś najlepsze praktyki lub konkretne projekty dotyczące zintegrowanego systemu energetycznego, które chciałbyś podkreślić?
 5. Jakie działania polityczne i środki legislacyjne Komisja mogłaby podjąć w celu wspierania integracji systemu energetycznego?