Ministerstwo Środowiska na wniosek KIGEiT przedstawiło interpretacje przepisów ws. klasyfikacji sprzętu elektrycznego tj. gniazd, włączników, bezpieczników i wyłączników instalacyjnych.

Wprowadzenie otwartego zakresu obowiązywania Dyrektywy Parlamentu i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego spowodowało zmiany w dotychczasowej klasyfikacji urządzeń elektrycznych. W celu ujednolicenia klasyfikacji Sieć Europejskich Rejestrów Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (EWRN) w lipcu 2019 roku wydała wytyczne dla rozróżniania części składowych niebędących sprzętem od komponentów i elementów instalacji. W świetle powyższych wytycznych, niezmienione pozostaje kryterium uznania elementu za produkt finalny o ile spełnia on bezpośrednią funkcję, do której został zaprojektowany, określoną przez producenta w instrukcji użycia oraz jest przeznaczony dla użytkownika końcowego. Jednak wytyczne wskazują, że produkty mogą być uznane za pełniące bezpośrednią funkcję, a w rezultacie za sprzęt w rozumieniu Dyrektywy, nawet jeśli wymagają połączenia z innymi elementami lub sprzętem.