Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ogłosiło konsultacje projektu dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r. (PEP2040). PEP2040 jest strategią państwa w zakresie sektora energetycznego – stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką w najbliższych dziesięcioleciach oraz wyznacza kierunki rozwoju sektora energii z  uwzględnieniem zadań niezbędnych do realizacji w perspektywie krótkookresowej. Realizacja PEP2040 odbywać się będzie poprzez osiem kierunków działań w sektorze energii, podzielonych na zadania wykonawcze.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko zostanie przeprowadzona po konsultacjach PEP2040. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania uwag na adres poczty elektronicznej naszego Biura w terminie do 27 listopada 2019 roku do godz. 12:00 na specjalnym formularzu. Prace będą prowadzone w Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grids (SIS-SG) naszej Izby.


Wyniki konsultacji: KIGEiT nie zgłosiła uwag.