W dniu 28 października 2019 roku w obecności ministra cyfryzacji, Marka Zagórskiego przedstawiciele operatorów telekomunikacyjnych w tym także członkowie naszej Izby podpisali memorandum w sprawie analizy modelu biznesowego dla spółki #Polskie5G. Wśród sygnatariuszy są T-Mobile, Orange, Polkomtel, Exatel oraz Polski Fundusz Rozwoju (PFR) „przy udziale” P4 .

Memorandum zakłada że Strony podejmą współpracę w celu przeprowadzenia analizy biznesowej stosownych modeli wdrożenia technologii 5G w Polsce w oparciu o pasmo 700 MHz do budowy jednolitej infrastruktury w standardzie 5G, która objęłaby całe terytorium Polski. Przedsięwzięcie ma pozwolić na obniżenie kosztów budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, a co za tym idzie wprowadzenie konkurencyjnych cen usług. Wśród priorytetów określonych w podpisanym memorandum są też także zapewnienie infrastruktury pozwalającej na rozwój gospodarki cyfrowej, a także zapewnienie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa.

Właścicielem jednolitej infrastruktury dla pasma 700 MHz potencjalnie byłby podmiot – spółka celowa o nazwie #POLSKIE5G, w której Skarb Państwa lub spółka z udziałem Skarbu Państwa byłaby przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369). Założeniem Stron jest, aby Skarb Państwa zapewnił pasmo 700 MHz oraz dostęp do infrastruktury pasywnej na własnych nieruchomościach, a podmioty prywatne infrastrukturę pasywną i aktywną (aport lub długoletnie dzierżawy) oraz ewentualne środki finansowe.

W sygnowanym dokumencie wszystkie strony zadeklarowały chęć współpracy w zakresie analizy koncepcji powołania #Polskie5G – jednego hurtowego operatora ogólnopolskiej bezprzewodowej sieci łączności mobilnej w standardzie 5G, pracującego w pasmie 700 MHz.  Uzgodnienia wypracowane w ramach grup roboczych zostaną przekazane premierowi i ministrowi cyfryzacji.