Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło nabór wniosków w konkursie Ścieżka dla Mazowsza. Jak informuje NCBR, jest to nowa formuła, dlatego prezentujemy Państwu najważniejsze informacje jego dotyczące. Mamy nadzieję, że pomoże to Państwu w podjęciu decyzji o złożeniu wniosku.

Podstawowe informacje


Konkurs jest finansowany ze środków dotacji celowej, są to tzw. środki krajowe. Nie ma w nim ograniczenia tematycznego czy branżowego. Do konkursu może przystąpić każdy przedsiębiorca lub konsorcjum przedsiębiorstw, ewentualnie konsorcjum składające się z przedsiębiorstwa i jednostki naukowej, ale warunkiem jest, aby liczba podmiotów w konsorcjum nie przekroczyła 3. Liderem projektu musi być przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji projektu na terenie województwa mazowieckiego. Budżet konkursu wynosi 600 milionów złotych. Minimalna wartość projektu w przypadku wnioskowania pojedynczego przedsiębiorcy to 5 mln zł. Gdy wniosek zostanie złożony przez konsorcjum przedsiębiorstw lub konsorcjum przemysłowo-naukowe – 7 mln zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć 100 mln zł.


Pytania i odpowiedzi


Dlaczego konkurs jest właśnie dla województwa mazowieckiego, jednego z najlepiej rozwiniętych regionów w UE? Jaki jest cel konkursu?

Konkurs Ścieżka dla Mazowsza jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców zarejestrowanych i prowadzących swoją działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego. Mimo absorbcji funduszy z perspektywy 2014-2020 (środki na tzw. kopertę mazowiecką zostały rozdysponowane już pod koniec 2017 roku), przedsiębiorcy z Mazowsza nadal mają innowacyjne pomysły, których przygotowanie warto wesprzeć. NCBR od ponad dekady wspiera innowacyjność w Polsce i reaguje na zgłaszane potrzeby swoich Interesariuszy. Wygospodarowanie dla Mazowsza dodatkowych środków (pochodzących z oszczędności), jest odpowiedzią na tę potrzebę. Mazowsze to specyficzny region, który z jednej strony charakteryzuje się bardzo dużym wzrostem gospodarczym w skali kraju, a jednocześnie nadal pozostaje umiarkowanym innowatorem w skali europejskiej. Rozwój województwa jest policentryczny – centralne funkcje pełni Warszawa, jednak inne ośrodki subregionalne, powiaty oraz gminy mają różny potencjał rozwojowy, który NCBiR chce wyrównywać i w pełni wykorzystywać. Szansą na to jest właśnie m.in. inwestowanie w rozwój działalności B+R podmiotów z całego województwa, różnej wielkości i z różnych branż.
Czym się różni ten konkurs od innych konkursów uruchamianych w ramach Szybkiej Ścieżki?
Konkurs Ścieżka dla Mazowsza w swoich głównych założeniach jest zbliżony od flagowego konkursu Szybka Ścieżka. Z różnic istotnych, warto zaznaczyć, iż ocenie podlegać w nim będzie mniej kryteriów (10 kryteriów: 4 kryteria oceny wstępnej, 6 – kryteria oceny merytorycznej), a dodatkowo o wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które wskażą miejsce realizacji projektu na terenie woj. mazowieckiego, realizujące projekt samodzielnie albo przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum, przy czym: liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji projektu na terenie woj. mazowieckiego. Dodatkowo dopuszczana jest możliwość wnioskowania o finansowanie przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej wchodzących w skład konsorcjum, przy czym:
  • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,
  • liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji projektu na terenie woj. mazowieckiego,
  • udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%,
  • w skład konsorcjum mogą wchodzić nie więcej niż 3 podmioty.
Na jakiej podstawie projekty będą kwalifikowane do konkursu?
Każdy wniosek, który zostanie złożony w systemie elektronicznym w okresie naboru, czyli od 23 sierpnia 2019 roku do 23 września 2019 roku (do godz. 16.00). będzie podlegał ocenie.
Jakie projekty mogą uzyskać dofinansowanie?
Wszystkie projekty, które przejdą pozytywnie wstępną ocenę i ocenę merytoryczną będą finansowane przy wsparciu środków z dotacji celowej. NCBR zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie. Przy zwiększeniu kwoty zostanie zachowana zasada równego traktowania, co polega na objęciu dofinansowaniem wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo objęciu dofinansowaniem wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę (tj. taką samą liczbę punktów).
Jakie maksymalne dofinansowanie może zostać udzielone w konkursie?
Tradycyjnie wsparcie jest dedykowane innowacyjnym projektom badawczo-rozwojowym. Realizacja projektu B+R jest obarczona ryzykiem. Dlatego też na etapie badań przemysłowych poziom wsparcia wynosi aż do 80%, natomiast na etapie prac rozwojowych do 60%. Maksymalna intensywność pomocy publicznej dla przedsiębiorstw jest uzależniona od wielkości podmiotu (wnioskodawcy/konsorcjanta). Natomiast poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.
Dlaczego czas naboru wniosków w konkursie jest zdecydowanie krótszy niż w innych konkursach Szybkiej Ścieżki?
Nabór wniosków będzie trwać od 23 sierpnia do 23 września br. do godziny 16:00. NCBR uważa, że jest to wystarczający czas, aby złożyć wniosek przy minimum formalności jakich wymaga. Ponadto, wnioskodawcy będą mieli możliwość jednokrotnej poprawy swojego wniosku w trakcie jego oceny z zakresie wynikającym z dokumentacji konkursowej. To co jest najważniejsze, to pomysł i to on jest weryfikowany w pierwszej kolejności, a opisać go można w ciągu czasu jaki będzie od momentu ogłoszenia konkursu do zamknięcia naboru.
Jak będą oceniane wnioski?
Wnioski będą podlegały w pierwszej kolejności wstępnej ocenie, która oznacza weryfikację, czy formularz został wypełniony we wszystkich polach, czy wszystkie niezbędne dokumenty zostały załączone i wreszcie czy budżet składa się jedynie z wydatków kwalifikowalnych. Drugim etapem jest ocena merytoryczna, która będzie polegała na sprawdzeniu wymienionego we wniosku zespołu badawczego, zasobów technicznych Wnioskodawcy, budżetu i planu realizacji prac w projekcie, nowości rezultatów projektu oraz opisanego zapotrzebowania rynkowego na rezultat projektu. Prosimy nie zapominać, iż każdy projekt musi zakończyć się wdrożeniem, a więc eksperci muszą ocenić, czy dany pomysł zostanie w przyszłości doceniony przez rynek nabywców.

Dokumenty konkursowe, kontakt
Dokumenty konkursu oraz dane kontaktowe są dostępne w dedykowanej zakładce na stronie internetowej: www.ncbr.gov.pl.