Z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIR) otrzymaliśmy zaproszenie do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji (OSR). Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

Projekt rozporządzenia wydłuża okres przejściowy do dnia 31 grudnia 2020 r. dla wyrobów, które zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r. nie były objęte obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym.  Zmiana ma spowodować, że adresaci nowelizacji będą mieli czas na dokończenie działań umożliwiających uzyskanie krajowych ocen technicznych (KOT) a w dalszej kolejności sporządzenia krajowych deklaracji właściwości użytkowych.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania uwag i komentarzy w terminie do 11 czerwca 2019 roku na adres poczty elektronicznej naszej Izby. Prace nad zbieraniem uwag i komentarzy będą prowadzone w ramach Sekcji Producentów Aparatury Elektronicznej (SPAE).


Wyniki konsultacji: Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej (SPAE) przeprowadziła proces konsultacji w środowisku a wyniki konsultacji zostały przesłane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w dniu 12.06.2019 r.