Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został zamieszczony projekt i uzasadnienie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji wraz z oceną skutków regulacji (OSR). Projekt rozporządzenia określa listę rodzajów programów i projektów analogiczną do listy zawartej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. pomniejszoną o obszar „wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Projekt został skierowany w dniu 25 kwietnia 2019 roku przez Ministerstwo Środowiska () do uzgodnień. Wyznaczono 7 dni na zgłaszanie uwag. Środowiska gospodarcze nie otrzymały projektu do zaopiniowania, jednak z racji opublikowania dokumentu na stronach RCL, zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania uwag w terminie do 29 kwietnia 2019 roku na adres poczty elektronicznej naszej izby: kigeit@kigeit.org.pl. Prace w naszej Izbie nad zbieraniem uwag i komentarzy będą prowadzone w ramach Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grid (SIS-SG).


Wyniki konsultacji: KIGEiT nie zgłosiła uwag.