Z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) otrzymaliśmy zaproszenie do zgłaszania uwag i spostrzeżeń dotyczących barier w aktywności zawodowej seniorów.

W związku z przyjętą przez Radę Ministrów Polityką Społeczną wobec osób starszych 2030MPiT zamierza dokonać identyfikacji i analizy barier prawno-organizacyjnych w zakresie dot. zatrudniania seniorów oraz prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Przekazane informacje staną się podstawą do spotkań w celu wypracowania konkretnych i skutecznych propozycji legislacyjnych oraz rekomendacji do działań pozalegislacyjnych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich uwag i komentarzy do w/w projektu na adres poczty elektronicznej Izby: kigeit@kigeit.org.pl do dnia 9 kwietnia 2019 roku. Prace będą prowadzone w ramach Komitetu Gospodarki Innowacyjnej (KGI) działającego w naszej Izbie.


Wyniki konsultacji: KIGEiT nie zgłosiła uwag.