13 lutego 2019 r. w Rydze odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej WP3 projektu DIGINNO (Digital Innovation Network), w którym uczestniczyli przedstawiciele  Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji będącej partnerem projektu. Grupa Robocza WP3 pracuje nad jedną z wybranych w pierwszym etapie projektu cyfrowych transgranicznych usług publicznych – elektronicznym listem przewozowym (eCMR).

Wprowadzeniem było przypomnienie co zostało zrobione na poprzednim spotkaniu oraz po nim, a także, co należy jeszcze zrobić. Następnie skoncentrowano się już na temacie spotkania – koncepcji transgranicznego systemu eCMR.

W pierwszej prezentacji  – Nordic-Baltic eID Project (NOBID) – poruszono temat interoperacyjności eID różnych krajów. Podstawowym problemem do rozwiązania jest zidentyfikowanie wymagań technicznych i prawnych, a na tej podstawie dopasowanie rozwiązania do potrzeb wszystkich partnerów. Celem jest stworzenie systemu, który umożliwi wykorzystanie narodowych systemów eID.

W kolejnej prezentacji łotewska firma LMT omówiła  zagadnienie cyfrowej mobilności. Wykorzystując technologię 5G firma LMT rozwija inteligentny system transportowy. Podpisano już porozumienie między 3 państwami, którego celem jest utworzenie cyfrowej trasy pomiędzy Wilnem i Tallinem.

Część pierwszą zakończyła firma TransFollow będąca dostawcą usług eCMR. Przypomniała  po co stosować eCMR, jakie zagadnienie i problemy należy rozważyć przy jego wdrażaniu oraz zaprezentowała swoje rozwiązanie dla eCMR, które działa już w wielu krajach.

W drugiej część spotkania przedstawiciele poszczególnych państw omówili swoje propozycje systemów eCMR, a następnie uczestnicy dyskutowali nad nimi. Najważniejsze wnioski:

  • partnerzy z poszczególnych państw mają zbliżone podejście do wymiany informacji B2G, G2G i B2B.
  • partnerzy mają różne propozycje dotyczące technicznego rozwiązania w odniesieniu do B2G i G2G – blockchain, MobiCarnet (x-Road), CEF e-delivery.
  • Partnerzy dostrzegają te same problemy – brak standardów, interoperacyjność systemów istniejących w poszczególnych krajach, bezpieczna identyfikacja, uwierzytelnianie.

Z sześciu prezentacji tylko dwie – Estonii i Polski – były rzeczywiście przedstawieniem koncepcji całego systemu. Pozostałe odnosiły się jedynie do niektórych aspektów rozwiązania. Na koniec odbyło się głosowanie, w wyniku którego najwięcej punktów otrzymała Polska.

Na kolejnym spotkaniu Grupy WP3 kontynuowane będą prace nad koncepcją systemu.