Z Ministerstwa Środowiska otrzymaliśmy zaproszenie do konsultacji  projektuKrajowego programu ograniczania zanieczyszczenia” (KPOZ). Pełen komunikat o konsultacjach znajduje sie na stronie internetowej Ministerstwa.

Na podstawie art. 6 Dyrektywy NEC państwa członkowskie zostały zobowiązane do sporządzenia Krajowego Programu Ograniczania Zanieczyszczenia Powietrza (KPOZP), którego celem jest koordynowanie i zarządzanie działaniami i środkami odnoszącymi się do redukcji zanieczyszczeń powietrza, w odniesieniu do priorytetów politycznych, a także spójności z planami i programami ustanowionymi w innych odpowiednich obszarach. KPOZP zawiera krajowe ramy polityki dotyczącej jakości powietrza i zanieczyszczenia powietrza oraz priorytety polityczne i ich odniesienia do priorytetów określonych w innych obszarach, w tym w polityce dotyczącej zmiany klimatu oraz w zakresie sektorów gospodarczych tj. energetyce, rolnictwie, przemyśle czy transporcie. Jak wskazano w dyrektywie NEC realizacja celów jakim są krajowe zobowiązania w zakresie redukcji emisji powinny być realizowane przez ograniczanie zanieczyszczenia powietrza u źródła jego powstania, co będzie skutkowało skuteczną i trwałą redukcją zanieczyszczeń powietrza.

Wszelkie uwagi do projektu KPOZ, na wskazanym przez Ministerstwo formularzu proszę zgłaszać do 25 lutego 2019 r. na nasz adres poczty elektronicznej: kigeit@kigeit.org.pl . Prace będą prowadzone w ramach Komitet Końca Życia Produktu KIGEiT (KKŻP).


Wyniki konsultacji: KIGEiT nie zgłosiła uwag.